فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بوی ظهور

شب آدینه و گل های امید - شب آدینه و رویای خورشید
من و گل واژه های شعر موعود - من و بوی ظهور و عطر گلشید

انتظار

از شام ازل به انتظارت هستم - با عشق و امل به انتظارت هستم
تا صبح ابد، اگر بمانم، ورنه - تا وقت اجل به انتظارت هستم

دفتر سوم خورشید واره های عشق