فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

مصلح بی نیاز!

ای منجی سر فراز! کی می آیی؟ - ای قائم جان نواز! کی می آیی؟
بس قافله جمعه هاتو را می خوانند - ای مصلح بی نیاز! کی می آیی؟

در غیبت تو

در غیبت تو منم غریبی بی کس - آسیمه سری، فرسوده و دلواپس
خون شد به دلم ز جور قومی ناکس - فریاد رسا! بیا به فریادم رس

بوی ظهور

شب آدینه و گل های امید - شب آدینه و رویای خورشید
من و گل واژه های شعر موعود - من و بوی ظهور و عطر گلشید