فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

صاحب آدینه ای عشق

تویی مهدی، تویی آیینه ی عشق - تویی در دانه ی دیرینه ی عشق
تو را خوانند، هر آدینه ی، عشاق - که هستی صاحب آدینه ی عشق

مصلح بی نیاز!

ای منجی سر فراز! کی می آیی؟ - ای قائم جان نواز! کی می آیی؟
بس قافله جمعه هاتو را می خوانند - ای مصلح بی نیاز! کی می آیی؟

در غیبت تو

در غیبت تو منم غریبی بی کس - آسیمه سری، فرسوده و دلواپس
خون شد به دلم ز جور قومی ناکس - فریاد رسا! بیا به فریادم رس