فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

آدینه ای دیگر

گذشت آدینه و غم شد مکرر - نیامد مهدی و دل شد مکدر
به حق جده اش زهرای اطهر - خدا! آدینه ای دیگر بیاور

صاحب آدینه ای عشق

تویی مهدی، تویی آیینه ی عشق - تویی در دانه ی دیرینه ی عشق
تو را خوانند، هر آدینه ی، عشاق - که هستی صاحب آدینه ی عشق

مصلح بی نیاز!

ای منجی سر فراز! کی می آیی؟ - ای قائم جان نواز! کی می آیی؟
بس قافله جمعه هاتو را می خوانند - ای مصلح بی نیاز! کی می آیی؟