فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

معما!

بنازم مستی چشمان نازت - بنازم آن نگاه دل نوازت
سراپای وجودت چون معماست - بنازم هستی پر رمز و رازت

آدینه ای دیگر

گذشت آدینه و غم شد مکرر - نیامد مهدی و دل شد مکدر
به حق جده اش زهرای اطهر - خدا! آدینه ای دیگر بیاور

صاحب آدینه ای عشق

تویی مهدی، تویی آیینه ی عشق - تویی در دانه ی دیرینه ی عشق
تو را خوانند، هر آدینه ی، عشاق - که هستی صاحب آدینه ی عشق