فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

مهدی نیامد

گذشت آدینه و مهدی نیامد - زدودم کینه و مهدی نیامد
شدم آیینه تا مهدی ببینم - شکست آیینه و مهدی نیامد

معما!

بنازم مستی چشمان نازت - بنازم آن نگاه دل نوازت
سراپای وجودت چون معماست - بنازم هستی پر رمز و رازت

آدینه ای دیگر

گذشت آدینه و غم شد مکرر - نیامد مهدی و دل شد مکدر
به حق جده اش زهرای اطهر - خدا! آدینه ای دیگر بیاور