فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

عجل لولیک الفرج

هردم که گل یاد تو را می بویم - در فرقت تو ز عمق جان می مویم
باران سرشک دیدگان می بارم - عجل لولیک الفرج می گویم

مهدی نیامد

گذشت آدینه و مهدی نیامد - زدودم کینه و مهدی نیامد
شدم آیینه تا مهدی ببینم - شکست آیینه و مهدی نیامد

معما!

بنازم مستی چشمان نازت - بنازم آن نگاه دل نوازت
سراپای وجودت چون معماست - بنازم هستی پر رمز و رازت