فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

از پنجره ی ظهور

می آیی و غرق نور می آیی تو - با مژده و با سرور می آیی
با، هیمنه ی حضور سبزت، موعود! - از پنجره ی ظهور می آیی تو

عجل لولیک الفرج

هردم که گل یاد تو را می بویم - در فرقت تو ز عمق جان می مویم
باران سرشک دیدگان می بارم - عجل لولیک الفرج می گویم

مهدی نیامد

گذشت آدینه و مهدی نیامد - زدودم کینه و مهدی نیامد
شدم آیینه تا مهدی ببینم - شکست آیینه و مهدی نیامد