فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

چشم در راه

ابا صالح! تو را من چشم در راهم - تو موعودی و من تو را خواهم
فراموشت خواهم کرد من هرگز - که یادت، هست روز و شب به همراهم

آوای اناالمهدی

منظور همه منتظران! مهدی جان! - مقصود ره، همسفران! مهدی جان!
کی سر دهی آوای اناالمهدی را؟ - محبوب دل با خبران! مهدی جان!

از پنجره ی ظهور

می آیی و غرق نور می آیی تو - با مژده و با سرور می آیی
با، هیمنه ی حضور سبزت، موعود! - از پنجره ی ظهور می آیی تو