فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

رمز داد

تمام لحظه ها در یاد، هستی - شمیم دلکش امداد، هستی
بیا بر کن نهال کفر و بیداد - تو موعودی که رمزداد، هستی

چشم در راه

ابا صالح! تو را من چشم در راهم - تو موعودی و من تو را خواهم
فراموشت خواهم کرد من هرگز - که یادت، هست روز و شب به همراهم

آوای اناالمهدی

منظور همه منتظران! مهدی جان! - مقصود ره، همسفران! مهدی جان!
کی سر دهی آوای اناالمهدی را؟ - محبوب دل با خبران! مهدی جان!