فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

حضور خورشید

من منتظرم پریدن تردیدم - من منتظرم دمیدن امیدم
من منتظر ظهور یک موعودم - من منتظر حضور آن خورشیدم

رمز داد

تمام لحظه ها در یاد، هستی - شمیم دلکش امداد، هستی
بیا بر کن نهال کفر و بیداد - تو موعودی که رمزداد، هستی

چشم در راه

ابا صالح! تو را من چشم در راهم - تو موعودی و من تو را خواهم
فراموشت خواهم کرد من هرگز - که یادت، هست روز و شب به همراهم