فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

گل خورشید

میان جمع و تنهایم و غمینم - ز هجرت، یوسف زهرا! حزینم
ندارم من تمنایی به جز این - گل خورشید رویت را ببینم

حضور خورشید

من منتظرم پریدن تردیدم - من منتظرم دمیدن امیدم
من منتظر ظهور یک موعودم - من منتظر حضور آن خورشیدم

رمز داد

تمام لحظه ها در یاد، هستی - شمیم دلکش امداد، هستی
بیا بر کن نهال کفر و بیداد - تو موعودی که رمزداد، هستی