فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

ادرکنی

به شوقت آشنایم کن تو مهدی! - به عشقت مبتلایم کن تو مهدی!
شفا بخش است ادرکنی؛ تو دانی - به ادرکنی دوایم کن تو مهدی!

حدیث بیقراری

گل نرگس، بیا عطر تو بویم - حدیث بی قراری با تو گویم
ز شام تار یلدایم چو پرسی، - بگویم در فراقت، خون بمویم

گل خورشید

میان جمع و تنهایم و غمینم - ز هجرت، یوسف زهرا! حزینم
ندارم من تمنایی به جز این - گل خورشید رویت را ببینم