فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

خواب و بیداری

گل نرگس! تو را دارم تمنا - به روز و شب، تو را جویم به هر جا
به بیداری اگر نزدم نیایی - به خواب من بیا یک شب ز شبها

ادرکنی

به شوقت آشنایم کن تو مهدی! - به عشقت مبتلایم کن تو مهدی!
شفا بخش است ادرکنی؛ تو دانی - به ادرکنی دوایم کن تو مهدی!

حدیث بیقراری

گل نرگس، بیا عطر تو بویم - حدیث بی قراری با تو گویم
ز شام تار یلدایم چو پرسی، - بگویم در فراقت، خون بمویم