فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

اباصالح

ابا صالح! ابا صالح! کجایی؟ - جمالت را به من کی می نمایی؟
به شوقت زنده ام، مپسند هرگز - به دیدار غلام خود نیایی

زندانی

منم زندانی تنهای غربت - منم زنجیری اندوه و حسرت
انا المهدی اکر آید به گوشم - نصیبم می شود شوق و مسرت

خواب و بیداری

گل نرگس! تو را دارم تمنا - به روز و شب، تو را جویم به هر جا
به بیداری اگر نزدم نیایی - به خواب من بیا یک شب ز شبها