فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

امید دیدار

بیا مهدی که من تنها تو جویم - خداداند که جز راهت نپویم
به امیدی که رخسارت ببینم - در این مهدیه من ذکر تو گویم

اباصالح

ابا صالح! ابا صالح! کجایی؟ - جمالت را به من کی می نمایی؟
به شوقت زنده ام، مپسند هرگز - به دیدار غلام خود نیایی

زندانی

منم زندانی تنهای غربت - منم زنجیری اندوه و حسرت
انا المهدی اکر آید به گوشم - نصیبم می شود شوق و مسرت