فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

مسیحای زمان

الا محبوب جان افزا! کجایی؟ - الا ای یوسف زهرا! کجایی؟
به ، هجران مبتلا یانیم و مغموم - مسیحای زمان ما! کجایی؟

تمنای ظهور

الا ای صاحب عصرو زمانه ! - الا محبوب دلهای یگانه!
کرامت کن ظهورت را به عشاق - الا ای یار غایب در میانه

امید دیدار

بیا مهدی که من تنها تو جویم - خداداند که جز راهت نپویم
به امیدی که رخسارت ببینم - در این مهدیه من ذکر تو گویم