فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بیفشان عشق

بیا مهدی ! شب تارم سحر کن - بزن گلبانگ ! باطل در به در کن
بیفشان عشق بر بام دو عالم - به نام دوست، حق را مستقر کن

مسیحای زمان

الا محبوب جان افزا! کجایی؟ - الا ای یوسف زهرا! کجایی؟
به ، هجران مبتلا یانیم و مغموم - مسیحای زمان ما! کجایی؟

تمنای ظهور

الا ای صاحب عصرو زمانه ! - الا محبوب دلهای یگانه!
کرامت کن ظهورت را به عشاق - الا ای یار غایب در میانه