فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

تو را می خوانم

موعود موحدان! تو را می خوانم - محبوب همه جهان تو را می خوانم
گویند به جمکران عنایت داری - در مسجد جمکران تو را می خوانم

باغ گل محمدی!

ای حسن جمال سرمدی ! مهدی جان - ای خون و خصالت احمدی! مهدی جان
من بلبل نغمه خوان عشقت، هستم - ای باغ گل محمدی ! مهدی جان

بیفشان عشق

بیا مهدی ! شب تارم سحر کن - بزن گلبانگ ! باطل در به در کن
بیفشان عشق بر بام دو عالم - به نام دوست، حق را مستقر کن