فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

اشتیاق

بیا مهدی! دلم میل تو دارد - به یادت تا سحر اختر شمارد
نصیبم کی شود دیدار رویت - بیا مگذار چشم خون ببارد

تو را می خوانم

موعود موحدان! تو را می خوانم - محبوب همه جهان تو را می خوانم
گویند به جمکران عنایت داری - در مسجد جمکران تو را می خوانم

باغ گل محمدی!

ای حسن جمال سرمدی ! مهدی جان - ای خون و خصالت احمدی! مهدی جان
من بلبل نغمه خوان عشقت، هستم - ای باغ گل محمدی ! مهدی جان