فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

طاووس بهشتیان

در پیکره ام، روان تویی، مهدی جان! - جانان من و جنان تویی، مهدی جان!
خورشید جهانیان، تویی، مهدی جان! - طاووس بهشتیان، تویی، مهدی جان!

اشتیاق

بیا مهدی! دلم میل تو دارد - به یادت تا سحر اختر شمارد
نصیبم کی شود دیدار رویت - بیا مگذار چشم خون ببارد

تو را می خوانم

موعود موحدان! تو را می خوانم - محبوب همه جهان تو را می خوانم
گویند به جمکران عنایت داری - در مسجد جمکران تو را می خوانم