فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

دسته ی گل محمدی

من عاشق، هر نیمه ی شعبان ما هم - از ارامش و خواب و راحتم می کاهم
شب تا به سحر مویه کنان می گویم: - یک دسته گل محمدی می خواهم

طاووس بهشتیان

در پیکره ام، روان تویی، مهدی جان! - جانان من و جنان تویی، مهدی جان!
خورشید جهانیان، تویی، مهدی جان! - طاووس بهشتیان، تویی، مهدی جان!

اشتیاق

بیا مهدی! دلم میل تو دارد - به یادت تا سحر اختر شمارد
نصیبم کی شود دیدار رویت - بیا مگذار چشم خون ببارد