فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

نگاه عشق

ز هجرت مهدیا! سرد و سیاهم - غریبم، دردمندم ، بی پناهم
پر از خورشید میگردد و وجودم - اگر افتد نگاهت در نگاهم

دسته ی گل محمدی

من عاشق، هر نیمه ی شعبان ما هم - از ارامش و خواب و راحتم می کاهم
شب تا به سحر مویه کنان می گویم: - یک دسته گل محمدی می خواهم

طاووس بهشتیان

در پیکره ام، روان تویی، مهدی جان! - جانان من و جنان تویی، مهدی جان!
خورشید جهانیان، تویی، مهدی جان! - طاووس بهشتیان، تویی، مهدی جان!