فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

سید من !

به قربان نگاهت ، سید من! - فدای روی ماهت، سید من!
دمی بنما به من خال سیاحت - ببوسم خاک راهت، سید من!

نگاه عشق

ز هجرت مهدیا! سرد و سیاهم - غریبم، دردمندم ، بی پناهم
پر از خورشید میگردد و وجودم - اگر افتد نگاهت در نگاهم

دسته ی گل محمدی

من عاشق، هر نیمه ی شعبان ما هم - از ارامش و خواب و راحتم می کاهم
شب تا به سحر مویه کنان می گویم: - یک دسته گل محمدی می خواهم