فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

استغاثه

الا ای مهدی موعود! دریاب - ال ای قائم مسعود! در یاب
جهان شد در غرقه در ظلم و تباهی - الا ای حجت معبود! در یاب

سید من !

به قربان نگاهت ، سید من! - فدای روی ماهت، سید من!
دمی بنما به من خال سیاحت - ببوسم خاک راهت، سید من!

نگاه عشق

ز هجرت مهدیا! سرد و سیاهم - غریبم، دردمندم ، بی پناهم
پر از خورشید میگردد و وجودم - اگر افتد نگاهت در نگاهم