فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

من منتظرم

رخ راز نهان عیان نمایی ، مهدی - جان را تهی از فغان نمایی، مهدی!
من منتظرم بگو کدامین ساعت - افسرده جهان جنان نمایی، مهدی!

مژده

جلمه هایی ز نور بنشانید - عطر و مشک و گلاب افشانید
تک سواری ز دور می آید - در رکابش شعور می آید
گلعذاری صبور می آید - قامتی غرق نور می آید
برتر از ماه و هور می آید
بانگ تکبیر سر دهید اکنون - شوق گلخنده ها کنید افزون
آه... زنجیریان استبداد! - دل پریشان خسته ازبیداد
از جفا و ستم زده فزیاد - رنج و دل مردگی برید از یاد
از غم و غصه ها شوید آزاد
شاد باشید و همچو گل باشید - آب و جارو کنید و گل بپاشید
مژده! عشق و سرور می آید - نوری از کوه طور می آید
وعده بخش ظهور می آید - غایب در ظهور می آید
مهدی آن نور نور می آید

قسمت دوم: نگاه عشق

خوشا به حال شیعیان و پیروان قائم ما که در زمان غیبت او منتظر ظهور، و در زمان ظهور مطیع، او هستند. آن ها اولیای خدایند که ترس و اندوهی برای آنان وجود ندارد.
امام صادق (ع)