فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

با سر انگشت عشق می شکفیم

ای امام زمان ما! تو بیا - جان جانان! جنان ما! تو بیا
ای تو آیینه دار عدل خدا! - داد بخش زمان ما! تو بیا
ای تو تفسیر و مصف نور! - ای تو نور پنهان ما! تو بیا
عطر نابت به خاک جان بدهد - ای تو روح و روان ما! تو بیا
شد خزان چهار فصل خسته ی عمر - کن بهاران خزان ما، تو بیا
شد جهان تار و پر زجور جفا، - کن منور جهان ما، تو بیا
ای ابر مرد عصر و قائم دین! - منجی مهربان ما! تو بیا
نام سبزت که مرهم دل ماست - گشت و رد زبان ما تو بیا
باغ گل های یاس تشنه لب است - بهترین باغ بان ما! تو بیا
تا شقایق نپژمرد به جهان - نازنین دلستان ما! تو بیا
انتظار ظهور جان بگرفت - ای مسیحای جان ما! تو بیا
با سر انگشتان عشق می شکفیم - ای امام زمان ما! تو بیا

من منتظرم

رخ راز نهان عیان نمایی ، مهدی - جان را تهی از فغان نمایی، مهدی!
من منتظرم بگو کدامین ساعت - افسرده جهان جنان نمایی، مهدی!

مژده

جلمه هایی ز نور بنشانید - عطر و مشک و گلاب افشانید
تک سواری ز دور می آید - در رکابش شعور می آید
گلعذاری صبور می آید - قامتی غرق نور می آید
برتر از ماه و هور می آید
بانگ تکبیر سر دهید اکنون - شوق گلخنده ها کنید افزون
آه... زنجیریان استبداد! - دل پریشان خسته ازبیداد
از جفا و ستم زده فزیاد - رنج و دل مردگی برید از یاد
از غم و غصه ها شوید آزاد
شاد باشید و همچو گل باشید - آب و جارو کنید و گل بپاشید
مژده! عشق و سرور می آید - نوری از کوه طور می آید
وعده بخش ظهور می آید - غایب در ظهور می آید
مهدی آن نور نور می آید