فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

طلیعه سحر

می گشایم دریچه ای به بهار - گاه میلاد نو در شب تار
جاودانه ترین بهار تویی - ای گل عشق! ای همشه بهار
نور سبزت طلیعه سحر است - شام ما بامداد کن تو، نگار!
جرعه نوشان نور تشنه لبند - ابر رحمت! ببار ونور ببار
شام یلدای انتظار ببین - برده از عاشقانت صبر و قرار
در فراقت جهانیان به غمند - از غمت جمله خلق ازر و نزار
چشم بزه به انتظار تواند - یادگاران لاله های دیار
تو بیا تا شکوفه خنده زند - سر دهد، نغمه کبک و قمری و سار
رخصتی تا به بوی عشق رسیم - ای تو در کوی عشق یکه سوار!
از شراب ظهور مست شویم - میسپاریم سر به پای بهار

بشارت

عطر جان بخش یاس می آید - روشنی بخش ناس می آید
از گلستان دامن نرجس - گلبن ناز یاس می آید
آن خدایی زلال نورانی - غیبت او را لباس می آید
آن که مفقون و مست دیدارش - داده از کف هواس می آید
منتقم، داده خواه ثار اللَّه - کفر از او در هراس می آید
تک سواری که تیغ بزانش - می برد، همچو داس می آید
آن که گل خنده اش جنان باشد - بهر، هر حق شناس می آید
آن که مستضعفان زنند او را - بوسه های سپاس می آید
منجی دلنواز محرومان - عطر جان بخش یاس می آید

با سر انگشت عشق می شکفیم

ای امام زمان ما! تو بیا - جان جانان! جنان ما! تو بیا
ای تو آیینه دار عدل خدا! - داد بخش زمان ما! تو بیا
ای تو تفسیر و مصف نور! - ای تو نور پنهان ما! تو بیا
عطر نابت به خاک جان بدهد - ای تو روح و روان ما! تو بیا
شد خزان چهار فصل خسته ی عمر - کن بهاران خزان ما، تو بیا
شد جهان تار و پر زجور جفا، - کن منور جهان ما، تو بیا
ای ابر مرد عصر و قائم دین! - منجی مهربان ما! تو بیا
نام سبزت که مرهم دل ماست - گشت و رد زبان ما تو بیا
باغ گل های یاس تشنه لب است - بهترین باغ بان ما! تو بیا
تا شقایق نپژمرد به جهان - نازنین دلستان ما! تو بیا
انتظار ظهور جان بگرفت - ای مسیحای جان ما! تو بیا
با سر انگشتان عشق می شکفیم - ای امام زمان ما! تو بیا