فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

قسمت اول: گل عشق

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذا السائه وفی کل ساعه ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا

طلیعه سحر

می گشایم دریچه ای به بهار - گاه میلاد نو در شب تار
جاودانه ترین بهار تویی - ای گل عشق! ای همشه بهار
نور سبزت طلیعه سحر است - شام ما بامداد کن تو، نگار!
جرعه نوشان نور تشنه لبند - ابر رحمت! ببار ونور ببار
شام یلدای انتظار ببین - برده از عاشقانت صبر و قرار
در فراقت جهانیان به غمند - از غمت جمله خلق ازر و نزار
چشم بزه به انتظار تواند - یادگاران لاله های دیار
تو بیا تا شکوفه خنده زند - سر دهد، نغمه کبک و قمری و سار
رخصتی تا به بوی عشق رسیم - ای تو در کوی عشق یکه سوار!
از شراب ظهور مست شویم - میسپاریم سر به پای بهار

بشارت

عطر جان بخش یاس می آید - روشنی بخش ناس می آید
از گلستان دامن نرجس - گلبن ناز یاس می آید
آن خدایی زلال نورانی - غیبت او را لباس می آید
آن که مفقون و مست دیدارش - داده از کف هواس می آید
منتقم، داده خواه ثار اللَّه - کفر از او در هراس می آید
تک سواری که تیغ بزانش - می برد، همچو داس می آید
آن که گل خنده اش جنان باشد - بهر، هر حق شناس می آید
آن که مستضعفان زنند او را - بوسه های سپاس می آید
منجی دلنواز محرومان - عطر جان بخش یاس می آید