فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

خیر کثیر

گلواژه ی باغ، شعر هستی! زهرا! - مفهوم عمیق حق پرستی! زهرا!
ای خیر کثیر جاودانی! ای عشق! - عرش از تو گرفته شور مستی

11/8/75

بهار گمشده

آن شب که در بقیع
-در ناکجای تاریخ -
پیکر کبود عسق را
به خاک سپردند،
دستان نامرئی ماهتاب
بهار را
از تقویم عشیره ی ما
زدود.
آه...! ای بهار گمشده!
باما عطوفتی
ما، نسل بی بهار!

4/8/74

با یاد مولا علی (ع)در سوک فاطمه ی زهرا(س)