فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

لحظه های کوچ

از آن لحظه که کوچیدی
بهار زندگی پژمرد
وما
هر لحظه با یاد تو می میرم ومی گریم
وما
هر لحظه با یاد تو می گریم و می میرم.

4/8/70

خیر کثیر

گلواژه ی باغ، شعر هستی! زهرا! - مفهوم عمیق حق پرستی! زهرا!
ای خیر کثیر جاودانی! ای عشق! - عرش از تو گرفته شور مستی

11/8/75

بهار گمشده

آن شب که در بقیع
-در ناکجای تاریخ -
پیکر کبود عسق را
به خاک سپردند،
دستان نامرئی ماهتاب
بهار را
از تقویم عشیره ی ما
زدود.
آه...! ای بهار گمشده!
باما عطوفتی
ما، نسل بی بهار!

4/8/74