فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

بیت الاحزان

به شوق تو
از کوچه کوچه های مدینه
گذشتم؛
تا بیت الا حزان تو را
با ستاره های اشک
بیارایم.
حرامیان
بیت الاحزان را
تاب نیاورده بودند
آن سان که
فریاد رسواگرت را!
به بوی تو
مدینة النور را
به سوی غریبانه ترین گوشه ی تاریخ
در نور دیدم
تا در پنهان ترین سمت بقیع
مظلومیت کبود تو را
بر گور نهفته ات
به گریه بنشینم.
شحنه ها
گریستن را
اجازات ندادند
آن سان که...
برهنه پا و بغض آلود
به نخلستانهای مدینه
دویدم
تا آتشفشان بغض را
در چاه ساران خاموش
بغرم.
دریغا!...
دریغا، در هیچ سمت سویی
چاهی گوشوده ندیدم.
اینک، این من!
شاعر گریه های خاموش تاریخ
در بیت الاحزان دل، اندوهگینم.

1370- پاییز

لحظه های کوچ

از آن لحظه که کوچیدی
بهار زندگی پژمرد
وما
هر لحظه با یاد تو می میرم ومی گریم
وما
هر لحظه با یاد تو می گریم و می میرم.

4/8/70

خیر کثیر

گلواژه ی باغ، شعر هستی! زهرا! - مفهوم عمیق حق پرستی! زهرا!
ای خیر کثیر جاودانی! ای عشق! - عرش از تو گرفته شور مستی

11/8/75