فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

کوثر عشق

رسول عشق راگشتی تو ما در - ولی عشق را گشتی، تو همسر
دو سبط عشق راگشتی تو، رهبر - زلال عشق را گشتی تو کوثر

24/9/70

آینه ی عصمت

تویی کوثر، تویی زهرا، تویی نور - تویی آینه ی عصمت، تویی، هور
معطر غنچه ی باغ رسالت! - تویی خنیاگر عفت تویی حور

3/9/73

نور رخشا

تو را پنهان و پیدا می سرایم - تو را این جا و آن جا می سرایم
به گلخند امید و شاد کامی - تو را پر شور و غوغا می سرایم
میان گریه های شامگاهی - تو را تنهای تنها می سرایم
تو محبوب خدای عاشقانی - تو را محبوب یکتا! می سرایم
تو تک بیت غزل های خدایی - تو را ای بیت شیوا! می سرایم
تو بودی بضعه ی والا پیمبر - تو را ای دخت والا! می سرایم
تومام مهربان باب بودی - تو را ام ابیها! میسرایم
تو خاتون علی (ع)مولای عشقی - تو را خاتون مولا! میسرایم
چه نیکو پروریدی نو گلانت - تو را مام شکیبا! میسرایم
تو کوثر بودی و فیض الهی - تو را ای فیض پایا! میسرایم
بهین الگوی زنهای جهانی - تو را ای فخر زنها! می سرایم
فروغ چهرات می تابد امشب - تو را ای نور رخشا! می سرایم

2/9/73