فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

میلاد نور

زمین نور و فلک نور و سما نور - دل و جان و سر و پای شما نور
بهشتی دختران پر شور بارند - در این میلاد از سوی خدا نور

کوثر عشق

رسول عشق راگشتی تو ما در - ولی عشق را گشتی، تو همسر
دو سبط عشق راگشتی تو، رهبر - زلال عشق را گشتی تو کوثر

24/9/70

آینه ی عصمت

تویی کوثر، تویی زهرا، تویی نور - تویی آینه ی عصمت، تویی، هور
معطر غنچه ی باغ رسالت! - تویی خنیاگر عفت تویی حور

3/9/73