فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

راز، هستی

تو کوثر عشق و راز،هستی، هستی - محبوبه ی بی نیاز، هستی، هستی
تو جلوه ی لایزالی، هستی - آرامش دلنواز، هستی، هستی

11/8/75

میلاد نور

زمین نور و فلک نور و سما نور - دل و جان و سر و پای شما نور
بهشتی دختران پر شور بارند - در این میلاد از سوی خدا نور

کوثر عشق

رسول عشق راگشتی تو ما در - ولی عشق را گشتی، تو همسر
دو سبط عشق راگشتی تو، رهبر - زلال عشق را گشتی تو کوثر

24/9/70