فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

خاتم

محمد علت خلق جهان است - کمینه پای بوسش آسمان است
شفیع آدم و عالم جز او نیست - محمد خاتم پیغمبران است

9/10/73

قسمت دوم: فاطمه(ص)

بهار گمشده

فاطمه حوریه ای است که به صورت انسان، هر وقت مشتاق بوی بهشت می شوم او را می بویم
پیامبر اکرم(ص)
اشهد آن فاطمته بنت رسول اللَّه عصمة اللَّه الکبری و حجة اللَّه علی...