فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

رمز فتح

در غار حرا رفتم و دیدم هستی - از باده ی ناب ازلی سر مستی گفتم: چه کنم فاتح دوران باشم؟ - گفتی: چوبت عظیم من بشکستی!

18/9/75

خاتم

محمد علت خلق جهان است - کمینه پای بوسش آسمان است
شفیع آدم و عالم جز او نیست - محمد خاتم پیغمبران است

9/10/73

قسمت دوم: فاطمه(ص)