فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

گل فلق

با بعثت تو گل فلق وابشکفت - بر حنجره ات گل علق وابشکفت
گلهای قلم، خواندنو دانستنهم - چون لاله و همرنگ شفق وابشکفت

10/11/73

رمز فتح

در غار حرا رفتم و دیدم هستی - از باده ی ناب ازلی سر مستی گفتم: چه کنم فاتح دوران باشم؟ - گفتی: چوبت عظیم من بشکستی!

18/9/75

خاتم

محمد علت خلق جهان است - کمینه پای بوسش آسمان است
شفیع آدم و عالم جز او نیست - محمد خاتم پیغمبران است

9/10/73