فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

گل نور جمال

با بعثت تو کفر و تباهی طی شد - دوران بد جهل و مناهی طی شد
تا بید گل نور جمالت در شب - افسانه ظلمت و سیاهی طی شد

10/9/73

گل فلق

با بعثت تو گل فلق وابشکفت - بر حنجره ات گل علق وابشکفت
گلهای قلم، خواندنو دانستنهم - چون لاله و همرنگ شفق وابشکفت

10/11/73

رمز فتح

در غار حرا رفتم و دیدم هستی - از باده ی ناب ازلی سر مستی گفتم: چه کنم فاتح دوران باشم؟ - گفتی: چوبت عظیم من بشکستی!

18/9/75