فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

جوشن عشق

میلاد تو شبهای سیه روشن کرد - شق القمرت توده گل گلشن کرد
از تیغ عدو جان به سلامت بردم - عشقت به دلم کار بسی جوشن کرد

11/10/73

گل نور جمال

با بعثت تو کفر و تباهی طی شد - دوران بد جهل و مناهی طی شد
تا بید گل نور جمالت در شب - افسانه ظلمت و سیاهی طی شد

10/9/73

گل فلق

با بعثت تو گل فلق وابشکفت - بر حنجره ات گل علق وابشکفت
گلهای قلم، خواندنو دانستنهم - چون لاله و همرنگ شفق وابشکفت

10/11/73