فهرست کتاب


طلیعه ظهور

صالح عطار زاده

عشق باران می شود غار حرا

باز امشب عشق باران میشود غار حرا - گلشن جان نگاران می شود غار حرا
میتراود عشق از بال و پر روح القدس - عشق باران عشق باران می شود غار حرا
می چکد تک جرعه ای از باده ی مینای وحی - می گساران میگساران می شود غار حرا
اقرأ آنگه بازاقرأ می شود جاری به لب - از زلالش چشمه ساران می شود غار حرا
من نمی دانم! چه خوانم؟نغمه ای لرزان اوست - کز نوایش پر، هزاران میشود غار حرا
بانگ اقرأبسم ربک لاله سان روید به شب - لاله زاران لاله زاران می شود غار حرا
رعشه ای از عشق و مستی می فتد بر جان یار - در پی اش آسیمه ساران می شود غار حرا
می دهد از عرقهای تن پاک رسول - گلبهاران، گلبهاران، می شود غار حرا
می گشاید سینه اش، گلبانگ حق سر می دهد - بر سماعش دل سپاران می شود غار حرا
محبط وحی الهی می شود جانان دوست - از شکوهش ماندگاران می شود غار حرا
می نوازد تنگنایی غار را با نور عشق - یادگاران یادگاران می شود غار حرا
می نهد گلبوسه صالح جای پایت را، امین! - باز امشب عشق باران می شود غار حرا

9/10/73

رحمه للعالمین

محمد اولین و آخرین است - محمد مژده فتح المبین است
رسول نور و عشق است و رهایی - محمد رحمة للعالمین است

9/10/73

جوشن عشق

میلاد تو شبهای سیه روشن کرد - شق القمرت توده گل گلشن کرد
از تیغ عدو جان به سلامت بردم - عشقت به دلم کار بسی جوشن کرد

11/10/73