فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

ج) پیش از مشاهده آثار مرگ باشد

و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان(137)؛
کسانی که کارهای زشت می کنند، تا آن گاه که مرگ یکی از آنها فرا می رسد گوید اکنون توبه کردم، توبه، پذیرفته نخواهد شد.

د) با ایمان از دار دنیا برود

والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا(138)؛
کسانی که کارهای بد کردند، سپس توبه نمودند و ایمان آوردند.
امام علی بن الحسین - علیهما السلام - فرموده اند:
امتنا مهتدین غیر ضالین، طائعین غیر مستکرهین، تائبین غیر عاصین و لا مصرین(139)؛
ما را آن سان بمیران که هدایت یافته و گمراه نباشیم و فرمانبردار بوده، ناخشنود نباشیم و توبه کرده و نافرمان نباشیم و بر گناه پافشاری نکنیم.
از این رو، شرط پذیرش توبه گنهکار، ایمان به خداست.

عوامل توبه

توبه و بازگشت به سوی خدا در زندگانی فردی به دست نمی آید، مگر با
1 - شناخت و معرفت یافتن نسبت به خداوند(140)؛
2 - توجه نسبت به گناه و بیداری درونی؛
3 - اراده.
اگر گنهکار به زشتی عمل خویش و اعتراف به آن، و همچنین پشیمانی از آن توجه داشته باشد، به منزله توبه و زمینه بخشودگی گناه از سوی خدا می باشد.