فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

شرایط توبه

از شرایط اصلی و اساسی توبه این است:
1 - پشیمانی از کارهای زشت گذشته؛
2 - تصمیم بر ترک گناه در آینده؛
3 - پیش از مشاهده آثار مرگ باشد؛
4 - با ایمان از دار دنیا برود.

الف) پشیمانی از کارهای زشت گذشته

امیر مومنان علی - علیه السلام - فرموده است:
المقر بالذنب تائب(133)؛
کسی که به گناه اعتراف کند، توبه کننده است.
و نیز آن حضرت فرموده اند:
شافع المذنب اقراره و توبته اعتذاره(134)؛
شفاعت کننده گنهکار، همان اعتراف به گناه خویش، و توبه اش معذرت خواهی اوست.
و در زیارت امیر مومنان علی - علیه السلام - امام سجاد - علیه السلام - می فرمایند:
... و توبه من اناب الیک مقبوله(135)؛
و توبه کسی که به درگاه تو باز می گردد، پذیرفته شده است.

ب) تصمیم به ترک گناه در آینده

مفسر گران قدر شیخ طبرسی - قدس سره - می فرمایند:
تمام مسلمانان اتفاق نظر دارند بر اینکه گناه آدمی را پروردگار می بخشد و کیفری ندارد(136).