فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

آثار و فواید توبه

توبه دارای شش فایده است:
1 - محبوبیت نزد پروردگار؛
2 - بخشودگی گناهان؛
3 - باز شدن درهای بهشتی و ورود به آن؛
4 - بسته شدن درهای جهنم و عدم رسوایی در روز رستاخیز؛
5 - نور ایمان و عمل توبه کنندگان مسیر را به سوی بهشت روشن می سازد؛
6 - توجه توبه کنندگان به خداوند بیشتر می شود.

الف) محبوبیت نزد پروردگار

ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین(121)؛
خداوند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست می دارد.
امام موسی کاظم - علیه السلام - می فرماید:
احب العباد الی الله المفتنون التوابون(122)؛
محبوب ترین بندگان نزد خداوند، گرفتاران بی گناهانی هستند که توبه کنندگانند.

ب) بخشودگی گناهان

عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار(123)؛
امید است پروردگارتان گناهانتان را بپوشاند و شما را در بهشت هایی که در زیر درختانش نهرها جاری است، داخل کند.
امام حسین - علیه السلام - در مسیر راه مکه به کربلا در منزل بنی مقاتل به عبیدالله بن حر جعفی(124) فرمودند:
یابن الحر ان اهل مصرکم کتبوا الی انهم مجتمعون علی نصرتی و سالونی القدوم علیهم و لیس الامر علی ما زعموا، و ان علیک ذنوبا کثیره، فهل لک من توبه تمحو بها ذنوبک؟
قال: و ما هی یابن رسول الله؟
فقال: تنصر ابن بنت نبیک و تقاتل معه(125)؛
ای فرزند حر! مردم شهر شما برایم نامه نوشته اند که همه بر یاری من متحدند و از من خواسته اند نزد آنان آیم، اما در واقع خلاف آنچه برایم نوشته بودند آشکار شده است و بی شک گناهان زیادی داری، آیا می خواهی توبه نمایی و از گناهان پاک شوی؟
عبیدالله جعفی گفت: چگونه توبه کنم؟
حضرت فرمودند: فرزند دختر پیامبرت را یاری نما و با دشمنان او بجنگ.
ولی متاسفانه عبیدالله جعفی از سخنان نورانی آن حضرت پند نگرفت و تا پایان عمر پشیمان بود.