فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

نشانه توبه

چهار چیز نشانه توبه است:
1 - پاکدلی در کردار، برای خدا؛
2 - ترک کارهای باطل و بیهوده؛
3 - پایبندی به حق؛
4 - اشتیاق به کارهای خیر و نیک.
در روایتی رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - می فرماید:
... و اما علامه التائب فاربعه: النصیحه لله فی علمه و ترک الباطل و لزوم الحق و الحرص علی الخیر(120).

آثار و فواید توبه

توبه دارای شش فایده است:
1 - محبوبیت نزد پروردگار؛
2 - بخشودگی گناهان؛
3 - باز شدن درهای بهشتی و ورود به آن؛
4 - بسته شدن درهای جهنم و عدم رسوایی در روز رستاخیز؛
5 - نور ایمان و عمل توبه کنندگان مسیر را به سوی بهشت روشن می سازد؛
6 - توجه توبه کنندگان به خداوند بیشتر می شود.

الف) محبوبیت نزد پروردگار

ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین(121)؛
خداوند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست می دارد.
امام موسی کاظم - علیه السلام - می فرماید:
احب العباد الی الله المفتنون التوابون(122)؛
محبوب ترین بندگان نزد خداوند، گرفتاران بی گناهانی هستند که توبه کنندگانند.