فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

5 - در توبه تا آخرین لحظه باز می باشد

و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان(117)؛
کسانی که کارهای بد می کنند تا وقتی که مرگ یکی از اینها فرا رسد، می گوید:هم اکنون توبه کردم توبه ای برای ایشان نیست.
رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - می فرماید:
من تاب قبل موته بسنه تاب الله علیه، ثم قال و ان السنه لکثیره؛
من تاب قبل موته بشهر تاب الله علیه، ثم قال و ان الشهر لکثیره؛
من تاب قبل موته بیوم تاب الله علیه، ثم قال و ان یوما لکثیره؛
من تاب موته بساعه تاب الله علیه، ثم قال و ان الساعه لکثیره؛
من تاب بلغت نفسه هذه و اهوی بیده الی حلقه تاب الله علیه(118)؛
هر کس یک سال پیش از مرگ توبه کند خداوند می پذیرد، سپس فرمودند: یک سال زیاد است.
و هر کس یک ماه پیش از مرگ توبه کند، خداوند می پذیرد،سپس فرمود: یک ماه بسیار است.
و هر کس یک روز پیش از مرگ، توبه کند، خداوند می پذیرد، سپس فرمودند: یک روز بسیار است.
و هر کس ساعتی پیش از مرگ، توبه کند، خداوند می پذیرد، سپس فرمودند: یک ساعت بسیار است.
و هر کس هنگام بیرون رفتن جان از بدن و رسیدن روح به گلو توبه کند، خداوند توبه اش را می پذیرد.
و امام زین العابدین - علیه السلام - فرموده اند:
فاجعل توبتی هذه توبه لا احتاج بعدها الی توبه توبه موجبه لمحو ما سلف(119)؛
توبه مرا چنان توبه ای قرار ده که پس از آن به توبه ای نیازمند نباشم، توبه ای که سبب نابودی گناهانم گردد.
از این رو، پذیرش توبه تا وقتی است که یقین به مرگ پیدا نشده است.

نشانه توبه

چهار چیز نشانه توبه است:
1 - پاکدلی در کردار، برای خدا؛
2 - ترک کارهای باطل و بیهوده؛
3 - پایبندی به حق؛
4 - اشتیاق به کارهای خیر و نیک.
در روایتی رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - می فرماید:
... و اما علامه التائب فاربعه: النصیحه لله فی علمه و ترک الباطل و لزوم الحق و الحرص علی الخیر(120).

آثار و فواید توبه

توبه دارای شش فایده است:
1 - محبوبیت نزد پروردگار؛
2 - بخشودگی گناهان؛
3 - باز شدن درهای بهشتی و ورود به آن؛
4 - بسته شدن درهای جهنم و عدم رسوایی در روز رستاخیز؛
5 - نور ایمان و عمل توبه کنندگان مسیر را به سوی بهشت روشن می سازد؛
6 - توجه توبه کنندگان به خداوند بیشتر می شود.