فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

ب) لذت گناه

حضرت علی - علیه السلام - می فرماید:
من ثلذذ بمعاصی الله اورثه الله ذلا(77)؛
کسی که از گناهان لذت برد، خداوند او را خوار کند.

ج) آرزوهای طولانی

آرزوهای دور و دراز مثل تار عنکبوت است که ضررهای زیادی به آدمی می زند و انسان را از یاد خدا و آخرت باز می دارد.
در روایتی رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - می فرمایند:
ان اخوف ما اخاف علیکم خصلتان: اتباع الهوی و طول الامل اما اتباع الهوی فیصد عن الحق، و اما طول الامل فینسی الاخره(78)؛
بی شک ترسناک ترین چیزی که بر شما از (گزندشان) بیم دارم، دو خصلت است: پیروی از هوای نفس و آرزوهای طولانی؛ اما پیروی از هوای نفس، انسان را از پذیرش حق باز می دارد و آرزوهای طولانی، آخرت را زیاد می برد.
در این مورد حافظ می گوید:

بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است - بیار باده که بنیاد عمر بر باد است

د) تکبر و غرور

خداوند به حضرت داوود وحی کرد: بترس از اینکه جان تو را بگیرم و تو مغرور باشی و بدون توبه بمیری.