فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

موانع توبه

شش خصلت، جلوگیری از توبه می نماید:
1 - کوچک شمردن گناه؛
2 - لذت گناه؛
3 - ندانستن زشتی گناه؛
4 - آرزوهای طولانی؛
5 - تکبر و غرور؛
6 - یاس از رحمت الهی.

الف) کوچک شمردن گناه

امیر مومنان علی - علیه السلام - فرموده است:
اعظم الذنوب عندالله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه(76)؛
بزرگ ترین گناه نزد خدا، گناهی است که گنهکار آن را کوچک بشمارد.

ب) لذت گناه

حضرت علی - علیه السلام - می فرماید:
من ثلذذ بمعاصی الله اورثه الله ذلا(77)؛
کسی که از گناهان لذت برد، خداوند او را خوار کند.