فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

2 - توبه عاصی؛

3 - توبه عارف؛

الف) توبه مطیع از بسیار دیدن طاعت؛
ب) و توبه عاصی از اندک دیدن معصیت؛
ج) و توبه عارف از نیسان منت(74).
و گفته شده توبه، دارای سه مرتبه است:
- هر که به جهت ترس از عقاب رجوع کند، آن توبه است؛
- و هر که به جهت طمع در ثواب توبه نماید، آن انابه است؛
- و هر که به جهت دستور پروردگار توبه کند، او دارای اوبه است(75)

موانع توبه

شش خصلت، جلوگیری از توبه می نماید:
1 - کوچک شمردن گناه؛
2 - لذت گناه؛
3 - ندانستن زشتی گناه؛
4 - آرزوهای طولانی؛
5 - تکبر و غرور؛
6 - یاس از رحمت الهی.