فهرست کتاب


توبه از منظر قرآن و روایات

سید محمد حسین موسوی آل اعتماد

1 - توبه مطیع؛

2 - توبه عاصی؛

3 - توبه عارف؛

الف) توبه مطیع از بسیار دیدن طاعت؛
ب) و توبه عاصی از اندک دیدن معصیت؛
ج) و توبه عارف از نیسان منت(74).
و گفته شده توبه، دارای سه مرتبه است:
- هر که به جهت ترس از عقاب رجوع کند، آن توبه است؛
- و هر که به جهت طمع در ثواب توبه نماید، آن انابه است؛
- و هر که به جهت دستور پروردگار توبه کند، او دارای اوبه است(75)